دوستان عزيز سلام
اميد وارم از چند بيت زير خوشتان بيايد
گر بر سر نفس خود اميري مردي ور بر دگران خرده نگيري مردي
مردي نبود فتاده اي را باي زدن گر دست فتا ده اي بگيري مرديفعلا خدا حافظ