راستي نمي دوني چقدر دلم گرفته
دنبال يه دوست صميمي مي گردم باهاش درد دل كنم
به اميد ان لحظه
خدا نگهدار